Στόχοι της «Πνευμονικής Υπέρτασης Ελλάδας – Hellenic Pulmonary Hypertension» είναι:

I. Η δυνατότητα συμμετοχής των ασθενών μας σε δράσεις του Συλλόγου, με σκοπό την ανάπτυξη πνεύματος αλληλοβοήθειας, αλληλοϋποστήριξης, συμπαράστασης και φροντίδας των ίδιων και των οικογενειών τους, τόσο στην Αθήνα, όσο και ευρύτερα στον ελλαδικό χώρο.

II. Η ενίσχυση του κοινωνικού προσώπου των ασθενών μας και η εξασφάλιση μιας σωστής ποιότητας ζωής μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική αποκατάστασή τους.

III. Η καταπολέμηση της οικονομικής και ψυχολογικής κατάπτωσης των ασθενών μας, ως επιβαρυντικού παράγοντα της νόσου, αλλά και η ψυχική και οικονομική ενίσχυσή τους.

IV. Η ευρύτερη και συστηματική παρέμβαση για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, καθώς και η σωστή ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της Πνευμονικής Υπέρτασης.

V. Η δημιουργία Κέντρου Πληροφοριών και Υποστήριξης για την ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τα δικαιώματα που τους παρέχει η κείμενη Νομοθεσία, όπως και τις παροχές που δικαιούνται από τα Ασφαλιστικά τους Ταμεία.

VI. Η συνεργασία του Σωματείου με εξειδικευμένα Νοσοκομεία, Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, Σωματεία, και γενικά εταιρείες ή ιδιώτες με κοινούς σκοπούς και στόχους.

Translate »

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!